-----

آموزش آکوردهای C, G و G7 روی گیتار

این ویدیو رایگان آموزش گیتار به آموزش نحوه گرفتن آکوردهای سل ماژور، دو ماژور و سل ماژور روی دست گیتار و شکل دست باز اختصاص یافته است