-----

آموزش آکوردهای لامینور، می ماژور و ر مینور در سردسته

این دوره کوتاه به آموزش سه آکورد ضروری در سر دسته گیتار اختصاص یافته است. آکوردهای لامینور، می ماژور و رمینور